top of page
Search

קצת על נכות כללית

תנאי הזכאות לקצבת נכות כללית

 1. גיל ותושבות – תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה- ניתן להגיש תביעה עד 12 חודשים לאחר גיל הפרישה.

 2. הכנסות מעבודה – התובע אינו עובד, או שהכנסתו כשכיר או עצמאי נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע במשק 6,331 ₪.

 3. נכות רפואית – רופא מטעם הביטוח הלאומי קבע נכות רפואית בשיעור 60% לפחות, או בשיעור של 40% לפחות, אם יש כמה ליקויים ועל אחד הליקויים נקבעה נכות רפואית בשיעור 25% לפחות.

 4. דרגת אי כושר- נקבע כי עקב הנכות לא מסוגל לעבוד או היכולת להשתכר ירדה ב-50% לפחות, ונקבעה דרגת אי כושר באחד מהשיעורים האלה: 60%, 65%, 74% או 100%.

סכום קצבת הנכות החודשית הוא בהתאם לדרגת אי הכושר שנקבעה.


איזה מסמכים צריך להגיש?

 1. טופס תביעה לקצבת נכות כללית.

 2. מסמכים רפואיים המפרטים את כל המחלות הכרוניות, הטיפולים והתרופות.

 3. הכנסות מעבודה: שכיר יצרף 15 תלושי שכר אחרונים או אישור המעסיק על תקופת ההעסקה והשכר (נמצא בטופס התביעה) ופירוט תשלומי דמי מחלה מהמעסיק בעבור תקופות בהן לא עבד ב-15 חודשים האחרונים. עצמאי יצהיר במחלקת הביטוח והגבייה בסניף הביטוח הלאומי על השינויים בעבודה ובהכנסות עקב הנכות בצירוף השומות האחרונות.

 4. הכנסות שלא מעבודה: פירוט הכנסות שלא מעבודה ב-15 החודשים האחרונים, כמו פנסיה, תגמולים, תשלומים מחברת הביטוח, הכנסה מרכוש ועוד.


שכר טרחת מייצגים

התשלום למייצג עבור טיפול בתביעה כולל שלושה מרכיבים:

 • דמי פתיחת תיק – עד 814 ₪ שישולמו לאחר ההתקשרות עם המייצג

 • שכר טרחה, אשר נקבע באחוזים מהקצבה וישולם רק לאחר קבלת קצבה מביטוח לאומי

 • תוספת תשלום – עד 814 ₪ למקבלי קצבה נמוכה מ-1,222 ₪

הסכום המקסימלי שמותר למייצג לגבות ממך כתשלום שכר טרחה מחושב על פי הקצבה הממוצעת שלך:

אם אתה מקבל קצבה לצמיתות או לתקופה של יותר מ-60 חודשים - הקצבה החודשית שאתה זכאי לה נחשבת כקצבה הממוצעת שלך.


אם אתה מקבל קצבה זמנית של פחות מ-60 חודשים, או שנשארו לך פחות מ-60 חודשים עד לקבלת קצבת זקנה, הקצבה הממוצעת שלך מחושבת כך:


סכום הקצבה החודשית X מספר החודשים שבהם תהיה זכאי לקצבה = סכום הקצבה הממוצעת שלך 60


 

תהליך הטיפול בתביעה

בשלב הראשון, פקיד התביעות בסניף בודק את התביעה, אם מולאו כל הפרטים ואם צורפו כל המסמכים הנדרשים. כמו כן, נבדקים תנאי הזכאות לקצבה.

בשלב השני, רופא הביטוח הלאומי בודק את התביעה ואת המסמכים הרפואיים אשר צורפו לה. במידת הצורך יידרשו מסמכים רפואיים נוספים. במקרה של לקות נפשית, המל"ל יפנה לגורמים המטפלים לצורך קבלת חומר רפואי. כמו כן, ככל וישנה תלות בעזרת הזולת בביצוע פעולות יומיומיות, ייקבע מועד לוועדה רפואית שתבדוק זכאות לקצבה לשירותים מיוחדים. וועדה רפואית מורכבת מרופא אחד המתמחה בתחום רפואי מסוים, לפיכך, ככל ויש מספר ליקויים רפואיים, ייתכנו הזמנות לכמה וועדות.

בשלב השלישי, בדיקה בוועדה הרפואית. לפני הכניסה לוועדה, הרופא בוועדה הרפואית מעיין בתיק הרפואי. לאחר מכן, שומע על התלונות והמחלות מפי התובע (ומפי המייצג, במידה והתובע מיוצג) ומתבצעת בדיקה גופנית, לפי הצורך. בנוסף, ייבדק הכושר לעבוד ולהשתכר, וזאת בהתאם למידת הליקויים הרפואיים. בסיום הוועדה, ייקבעו אחוזי הנכות הרפואית.

בשלב הרביעי מתקבלת ההחלטה בתביעה. התביעה חוזרת לפקיד התביעות במחלקת נכות, שבודק פעם נוספת את הכנסת התובע, בהתאם לאחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לו, וקובע באיזה מידה הנכות הרפואית משפיעה על הכושר לעבוד ולהשתכר, בהסתמך על המלצה של הרופא ופקיד השיקום.


בסיום כל הבדיקות תישלח בדואר הודעה על ההחלטה בתביעה בצירוף דו"ח הוועדה הרפואית.


לאחר קבלת ההחלטה בתביעה, ניתן לערער עליה בכתב ובצירוף נימוקים בתוך 60 ימים מתאריך קבלת ההודעה הכתובה של המוסד לביטוח לאומי בדבר אחוז הנכות הרפואית.


לידיעתך – הוועדה הרפואית לעררים רשאית לאשר את אחוז הנכות הרפואי שקבע הרופא המוסמך או לשנותו (להגדילו או להפחיתו). כמו כן, החלטת הוועדה הרפואית לעררים היא סופית.


בדיקה מחדש

בדיקה של המצב הרפואי לצורך קביעה מחדש של אחוזי הנכות הרפואית ושל הכושר לעבוד- תוך 6 חודשים מיום הקביעה האחרונה ותלוי בתנאים מסוימים.

חשוב לציין כי גם במקרים בהם המבוטח הוא שמבקש בדיקה מחדש, רשאי הביטוח לאומי להפחית את אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לו בעבר, וכן את דרגת אי הכושר.


לקבלת ייעוץ משפטי מוזמנים להשאיר פרטים או להתקשר לנייד 054-3066554

לילך יחזקאל, עו"ד


94 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page