top of page

חרדית מבני ברק תובעת את בית החולים "מעייני הישועה".

היולדת, אישה חרדית מבני ברק, מקפידה על איסור נגיעה, על כל המשתמע מכך. לפיכך, דרשה להיבדק אך ורק על ידי אישה. הרופא נגע בגופה בניגוד לרצונה, ובכך הפר את זכויותיה לרבות זכותה לאוטונומיה על גופה. 

לצורך ביצוע טיפול רפואי וטרם ביצועו על המטפל לדאוג ולקבל מהמטופל הסכמה מדעת. חובת קבלת ההסכמה מדעת מעוגנת בחוק זכויות החולה. 

bottom of page