top of page
two-women-partners-handshaking-after-signing-business-contract-meeting.jpg
v748-toon-103.jpg

ייפוי כוח מתמשך

 
מהו בעצם ייפוי כוח מתמשך?
 

  • ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מגיל 18 ומעלה) לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו, עקב מחלה, תאונה, מוגבלות נפשית או שכלית העלולים לפגוע בכושר השיפוט של האדם לטפל בענייניו.

  • האדם (הנקרא "ממנה") בוחר מיופה כוח שהוא סומך עליו לטפל בענייניו. כלומר, ייפוי כוח מתמשך יכול להיות בעניינים אישיים, רפואיים ורכושיים, בעניינים ספצייפים או כלליים, כולם או חלקם. כמו כן, ניתן לקבוע מיופה כוח ספציפי לעניין ספציפי וכדומה. 

  • מטרת ייפוי הכוח היא לאפשר לאדם להפקיד את קבלת ההחלטות בעניינו בידי אדם אחד או יותר שהוא סומך עליהם.

  • אז למה לא מינוי אפוטרופוס? מינוי אפוטרופוס מתבצע באמצעות פניה לבית המשפט בבקשה למינוי, כאשר האדם (החוסה) אינו כשיר לקבל החלטות בעצמו, ועל בית המשפט להחליט האם למנות ואת מי, להבדיל מעריכת ייפוי כוח מתמשך, אשר נעשה בשיתוף עם הממנה, כאשר הוא צלול, והוא מחליט בעצמו מי יהיה זה שיטפל בענייניו, בין היתר ובאילו עניינים.

  • כדאי לדעת שרק עו"ד אשר עברו הכשרה של האפוטרופוס הכללי רשאים לערוך ייפוי כוח מתמשך.

  • יחד עם זאת, ייפוי כוח רפואי בלבד, כלומר לעניינים רפואיים ספציפיים, יכול להיעשות גם ע"י מי שאינו עו"ד.

יש לכם שאלות נוספות? מוזמנים לשאול בטלפון 052-4529575 או במייל office@lilach-adv.com

 

לילך יחזקאל, עו"ד

bottom of page